klimaat- en energiepakket voor 2030

Brief van Het Platform klimaatrechtvaardigheid aan premier Michel naar aanleiding van Europese Raad over het klimaatbeleid voor 2030

Het platform Klimaatrechtvaardigheid heeft deze brief aan de premier en regionale ministers voor leefmilieu gestuurd naar aanleiding van deEuropese Raad van 23 en 24 oktober. Op die raad buigen de regeringsleiders zich over het klimaat- en energiebeleid tot 2030. De positie die vastgelegd wordt, zal ook de Europese onderhandelingspositie in de VN-klimaatonderhandelingen bepalen.

Geachte meneer de Eerste Minister,
Meneer de vicepremier,
Heren Minister-Presidenten,
Dames en Heren Ministers,

Op de komende Europese bijeenkomst van 23 en 24 oktober beslist u met uw collega’s over het klimaat- en energiebeleid van het volgende decennium. Het belang van deze beslissingen kan niet onderschat worden. Zoals president Obama recent zei op de Ban Ki-Moon summit in New York: “zijn we de eerste generatie die de gevolgen van de klimaatverandering voelt en de laatste die er nog iets aan kan doen.” Nog een decennium van te hoge mondiale broeikasgasemissies maakt het definitief onmogelijk om het doel te bereiken waartoe ons land zich al engageerde: de klimaatverandering beperkten tot minder dan 2 graden Celcius. Als organisaties en vakbonden die miljoenen landgenoten vertegenwoordigen, vragen we u om op de bijeenkomst drie bindende, elkaar versterkende doelstellingen aan te nemen voor emissiereducties, energiebesparing en hernieuwbare energie.

We vinden dat de huidige doelstellingen die voorliggen in het ontwerp van raadsconclusies te zwak zijn. Ze vertolken een te laag Europees ambitieniveau om in 2015 andere landen tot een voldoende sterk internationaal klimaatakkoord te engageren, dat gevaarlijke klimaatverandering kan voorkomen. Tegelijk boren de klimaatdoelstellingen het potentieel voor welvaartsgroei, jobcreatie, energiezekerheid en verbetering van de luchtkwaliteit in Europa onvoldoende aan.

We hopen dat u de bestaande Belgische positie kan aanwenden om minstens volgende elementen in de raadsconclusies te verbeteren:

  1. De optie van meer dan 40% emissiereducties tegen 2030. Het probleem van het overschot aan emissierechten in de ETS en non-ETS wordt tijdig aangepakt, zodat ze het ambitieniveau van de 2030 doelstellingen niet uithollen.
  2. Maak de doelstelling voor hernieuwbare energie bindend en ijver ervoor dat de optie voor meer dan 27% hernieuwbare energie open blijft. Zorg er tevens voor dat nieuwe investeringen in hernieuwbare energie ook getoetst worden op duurzaamheidsvereisten, bijvoorbeeld om de directe en indirecte broeikasgasemissies van biomassa in rekening te brengen.
  3. Ijver voor de optie van meer dan 30% energie-efficiëntie tegen 2030. Zorg tevens voor een bindende doelstelling. Europa moet ook bijkomend beleid aannemen om versneld tot efficiëntieverbeteringen te komen in de sectoren gebouwen en transport.

Hoogachtend,

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid

Véronique Rigot, CNCD-11.11.11

Samuel Lietaer, 11.11.11

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgische federale politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en gevormd met ADG, Associations21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Broederlijke Delen, CADTM, Beweging.net-CSC, ACLVB-CGSLB, Entraide et Fraternité, ABVV-FGTB, FSTM, Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Climat et Justice sociale, Oxfam-Solidarité (-eit), Oxfam Magasins du monde, OxfamWereldwinkels, PROTOS, SLCD, SOS FAIM, Tourisme Autrement, Vredeseilanden, WWF en Natuurpunt.

Brief gestuurd op 15 oktober 2014 aan:

Monsieur le Premier Ministre Charles Michel
Monsieur le Vice-Premier Ministre Didier Reynders
Monsieur le Ministre-Président Paul Magnette
Monsieur le Ministre-Président Rudi Vervoort
Meneer de Minister-President Geert Bourgeois
Madame la Ministre Marie-Christine Marghem
Mevrouw de Minister Joke Schauvliege
Monsieur le Ministre Paul Furlan
Madame la Ministre Céline Frémault